Missie
Visie
Strategie

Missie

Jongeren wereldwijd een kans geven een leven op te bouwen in waardigheid, veiligheid en welzijn, zonder armoede en onrecht, ongeacht nationaliteit, religie, huidskleur, geslacht of politieke gezindheid. Begeleiden van jongeren van “kostganger tot kostwinner”.
Uitgangspunten voor het werk van YDF zijn: rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, vertrouwen, participatie en betrokkenheid evenals transparantie, het afleggen van verantwoordelijkheid en het aantonen van resultaten.

Visie

YDF zet zich in voor een wereld waarin jongeren vol zelfvertrouwen zichzelf kunnen ontwikkelen en beschermen. Zij zijn daarin gevrijwaard van armoede, discriminatie, mishandeling en uitbuiting en groeien op als volwaardige en verantwoordelijke wereldburgers.

‘De ziel van een samenleving kan zich niet op een betere wijze openbaren dan door de manier waarop ze haar kinderen behandelt’. (Nelson Mandela, 31 oktober 1996)

Strategie

De rol van YDF is om jongeren, ouders, verzorgers, familieleden, scholen en gemeenschappen in staat te stellen actie te ondernemen in het belang van de jongeren. De jongeren zijn daarbij uitgangspunt: op hun kracht en positieve bijdrage wordt voortgebouwd.

De aanpak van YDF om dit te bereiken bestaat uit vier bouwstenen:

  • Participatie van jongeren staat centraal.
  • Maatschappij gedreven ontwikkeling. Op bestaande initiatieven van burgers of lokale organisaties wordt voortgebouwd.
  • Partnerschappen en samenwerking. YDF stimuleert  jongeren zich te ontwikkelen door hen informatie en middelen te geven waarmee   projecten kunnen worden opgezet.
  • Onderwijs als basis voor sociale verandering. Onderwijs geeft toegang tot informatie en daarmee staat scholing centraal voor sociale verandering en innovatie.